ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานแนบท้ายประกาศการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ2562
  รายละเอียด : รายงานแนบท้ายประกาศการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2562 ของเทศบาลตำบลชุมโค ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 40
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 139 คน